شرایط و ظوبط استفاده

قانون 1

درصورتی که اجناسی  معیوب ارسال شده باشند امکان عودت  امکان عودت و یا تعویض دارند. و مواردی مانند اتصالات برق شامل عودت و تعویض نمیشوند

قانون 2

در صورتی که به کارتن کالا آسیب وارد کرده باشید امکان عودت و یا تعویض ندارید